endoscopie-animalia-ttikiak

ENDOSCOPY

Endoscopic examination allows exploring the respiratory, digestive, urinary and out as necessary biopsies.

aq_block_3